Phòng Vip

MENU
Phòng Vip
Phòng VIP29

Phòng VIP29

10/04/2018 - 01:04 PM

Loại bàn Số khách
Xem thêm
Phòng VIP39

Phòng VIP39

10/04/2018 - 02:04 PM

Xem thêm
Phòng VIP68

Phòng VIP68

10/04/2018 - 02:04 PM

Xem thêm
Phòng VIP79

Phòng VIP79

10/04/2018 - 02:04 PM

Xem thêm
Phòng VIP129

Phòng VIP129

10/04/2018 - 02:04 PM

Xem thêm
Phòng VIP139

Phòng VIP139

10/04/2018 - 02:04 PM

Xem thêm
Phòng VIP168

Phòng VIP168

10/04/2018 - 02:04 PM

Xem thêm
Phòng VIP169

Phòng VIP169

10/04/2018 - 02:04 PM

Xem thêm
Phòng VIP179

Phòng VIP179

10/04/2018 - 02:04 PM

Xem thêm
Phòng VIP239

Phòng VIP239

10/04/2018 - 02:04 PM

Xem thêm
Phòng VIP268

Phòng VIP268

10/04/2018 - 02:04 PM

Xem thêm
Phòng VIP269

Phòng VIP269

10/04/2018 - 02:04 PM

Xem thêm
Phòng VIP279

Phòng VIP279

10/04/2018 - 03:04 PM

Xem thêm
Phòng N39

Phòng N39

10/04/2018 - 03:04 PM

Bàn dài - 8 khách
Xem thêm
Phòng N68

Phòng N68

10/04/2018 - 03:04 PM

Bàn tròn - 8 đến 10 khách
Xem thêm
Phòng N79

Phòng N79

10/04/2018 - 03:04 PM

Bàn dài - 10 khách
Xem thêm
Phòng N126

Phòng N126

10/04/2018 - 03:04 PM

Bàn tròn - 10 khách
Xem thêm
Phòng N129

Phòng N129

10/04/2018 - 03:04 PM

Bàn tròn - 8 khách
Xem thêm
Phòng N139

Phòng N139

10/04/2018 - 03:04 PM

Bàn tròn - 8 khách
Xem thêm
Phòng N156

Phòng N156

10/04/2018 - 03:04 PM

Bàn tròn - 8 khách
Xem thêm
Phòng N159

Phòng N159

10/04/2018 - 03:04 PM

Bàn dài - 10 đến 12 khách
Xem thêm
Phòng N168

Phòng N168

17/04/2018 - 02:04 PM

Bàn dài - 10 khách
Xem thêm
Phòng N169

Phòng N169

10/04/2018 - 03:04 PM

Bàn dài - 10 khách
Xem thêm
Phòng N179

Phòng N179

10/04/2018 - 03:04 PM

Bàn dài - 12 khách
Xem thêm
Phòng N199

Phòng N199

10/04/2018 - 03:04 PM

Bàn dài - 20 đến 28 khách
Xem thêm
icon-diachi 0966773279
Gọi điện SMS Chỉ đường
F